รับชมคลิปย้อนหลังโครงการ National e-Library ในรายการ "ศาสตร์พระราชาฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561

Group X      Group Y          ยอด  
  ภาพ วีดิทัศน์ หนังสือดิจิทัล เสียง ยอด
กรมการกงสุล     2   2
กรมการขนส่งทางบก   12 41   53
กรมการจัดหางาน   3 30   33
กรมการพัฒนาชุมชน     5   5
กรมการศาสนา     1   1
กรมกิจการผู้สูงอายุ   1 1   2
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว     5   5
กรมควบคุมโรค     7   7
กรมคุมประพฤติ     11   11
กรมชลประทาน     1   1
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล     4   4
กรมทรัพย์สินทางปัญญา     25   25
กรมทางหลวงชนบท     4   4
กรมที่ดิน     3   3
กรมท่าอากาศยาน 12 6 8   26
กรมธุรกิจพลังงาน   3 13 3 19
กรมบัญชีกลาง 8   2   10
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     4   4
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 3 1   5
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน     20   20
กรมราชทัณฑ์   1 2   3
กรมวิชาการเกษตร     1   1
กรมวิทยาศาสตร์บริการ     26   26
กรมศิลปากร 6 14 2706   2726
กรมสรรพากร     1   1
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   3 25   28
กรมสารนิเทศ     60   60
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   32 53   85
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1       1
กรมองค์การระหว่างประเทศ     4   4
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 3 6 154   163
กรมอุตุนิยมวิทยา     1   1
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     3   3
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ     6   6
กรมเจ้าท่า     4 1 5
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   32 6   38
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     2   2
กรมเอเชียตะวันออก     1   1
กรมโยธาธิการและผังเมือง     3   3
การกีฬาแห่งประเทศไทย     1   1
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   1 12   13
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 15 7 3 7 32
การประปานครหลวง     1   1
การประปาส่วนภูมิภาค     2   2
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย     13   13
การเคหะแห่งชาติ     1   1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     30   30
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)     8   8
บริษัท ขนส่ง จำกัด 1 4 2   7
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)     4   4
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   1 11   12
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด     1   1
สถาบันการบินพลเรือน     72   72
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ     3   3
สำนักงานกิจการยุติธรรม 13 2     15
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     54   54
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน     1   1
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน     10   10
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค     7   7
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     150   150
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   6 61   67
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน     145   145
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา     3   3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ     2   2
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร     28   28
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ     42   42
สำนักงานประกันสังคม     39   39
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   2 13   15
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     2   2
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     14   14
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   1 51   52
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   9 28   37
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     3   3
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 4 1 22   27
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์     1   1
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   4 274   278
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 237 25 127 11 400
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม     1   1
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   18 10   28
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22 840 79   941
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     3   3
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 4 3   9
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 4   127   131
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี     2   2
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4   2   6
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 15 2 202   219
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     298   298
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   5 4   9
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 1       1
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ   1 26   27
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 21   2   23
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ     10   10
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา     1   1
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ     4   4
องค์การคลังสินค้า     1   1
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย   50     50

โครงการ National e-Library
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)