รับชมคลิปย้อนหลังโครงการ National e-Library ในรายการ "ศาสตร์พระราชาฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561

กราฟสรุปจำนวนเนื้อหาดิจิทัลจำแนกตามประเภทสื่อดิจิทัล
รายงานสรุปจำนวนเนื้อหาดิจิทัลจำแนกตามหน่วยงาน
รายงานสรุปจำนวนเนื้อหาดิจิทัลจำแนกตามหน่วยงานระดับกรม และประเภทสื่อดิจิทัล

โครงการ National e-Library
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)