รับชมคลิปย้อนหลังโครงการ National e-Library ในรายการ "ศาสตร์พระราชาฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561

Displaying 1 - 5 of 20
หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน (รายการ)
กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
    ภาพ 8
    หนังสือดิจิทัล 2
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมบัญชีกลาง - 2 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   10
  กรมสรรพากร
    หนังสือดิจิทัล 1
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมสรรพากร - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   1
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกระทรวง กระทรวงการคลัง - 3 บันทึกทั้งหมด
ยอด     11
หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน (รายการ)
กระทรวงการต่างประเทศ
  กรมการกงสุล
    หนังสือดิจิทัล 2
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมการกงสุล - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   2
  กรมสารนิเทศ
    หนังสือดิจิทัล 60
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมสารนิเทศ - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   60
  กรมองค์การระหว่างประเทศ
    หนังสือดิจิทัล 4
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   4
  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
    หนังสือดิจิทัล 2
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   2
  กรมเอเชียตะวันออก
    หนังสือดิจิทัล 1
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมเอเชียตะวันออก - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   1
  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
    วีดิทัศน์ 2
    หนังสือดิจิทัล 13
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - 2 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   15
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ - 7 บันทึกทั้งหมด
ยอด     84
หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน (รายการ)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  การกีฬาแห่งประเทศไทย
    หนังสือดิจิทัล 1
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม การกีฬาแห่งประเทศไทย - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   1
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    หนังสือดิจิทัล 2
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   2
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    หนังสือดิจิทัล 298
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   298
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - 3 บันทึกทั้งหมด
ยอด     301
หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน (รายการ)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กรมกิจการผู้สูงอายุ
    หนังสือดิจิทัล 1
    วีดิทัศน์ 1
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ - 2 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   2
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
    หนังสือดิจิทัล 5
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   5
  การเคหะแห่งชาติ
    หนังสือดิจิทัล 1
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม การเคหะแห่งชาติ - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   1
  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    หนังสือดิจิทัล 14
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   14
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 5 บันทึกทั้งหมด
ยอด     22
หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน (รายการ)
กระทรวงคมนาคม
  กรมการขนส่งทางบก
    วีดิทัศน์ 12
    หนังสือดิจิทัล 41
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมการขนส่งทางบก - 2 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   53
  กรมทางหลวงชนบท
    หนังสือดิจิทัล 4
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมทางหลวงชนบท - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   4
  กรมท่าอากาศยาน
    ภาพ 12
    หนังสือดิจิทัล 8
    วีดิทัศน์ 6
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมท่าอากาศยาน - 3 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   26
  กรมเจ้าท่า
    เสียง 1
    หนังสือดิจิทัล 4
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม กรมเจ้าท่า - 2 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   5
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
    วีดิทัศน์ 1
    หนังสือดิจิทัล 12
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - 2 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   13
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
    ภาพ 15
    เสียง 7
    วีดิทัศน์ 7
    หนังสือดิจิทัล 3
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม การท่าเรือแห่งประเทศไทย - 4 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   32
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
    หนังสือดิจิทัล 13
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   13
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
    หนังสือดิจิทัล 8
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   8
  บริษัท ขนส่ง จำกัด
    ภาพ 1
    วีดิทัศน์ 4
    หนังสือดิจิทัล 2
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม บริษัท ขนส่ง จำกัด - 3 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   7
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
    หนังสือดิจิทัล 4
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   4
  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
    หนังสือดิจิทัล 1
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   1
  สถาบันการบินพลเรือน
    หนังสือดิจิทัล 72
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม สถาบันการบินพลเรือน - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   72
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
    หนังสือดิจิทัล 28
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   28
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
    วีดิทัศน์ 1
    หนังสือดิจิทัล 51
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - 2 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   52
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
    หนังสือดิจิทัล 4
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกรม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ - 1 บันทึกทั้งหมด
  ยอด   4
สรุปสำหรับ หน่วยงานระดับกระทรวง กระทรวงคมนาคม - 26 บันทึกทั้งหมด
ยอด     322

โครงการ National e-Library
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)